Audit TZB

Audit TZB se věnuje hodnocení technického zařízení budov, jeho funkčnosti, energetické efektivnosti a souladu s normami a legislativou, s cílem identifikovat možnosti optimalizace a úspor.

Audit technického zařízení budov (TZB) je systematický proces, který zahrnuje analýzu a hodnocení stávajícího stavu technických systémů v budově, jako jsou vytápění, větrání, klimatizace, osvětlení a další. Cílem auditu TZB je identifikovat slabá místa, neefektivní systémy a oblasti s potenciálem pro úspory energie. Kromě toho audit může odhalit nesrovnalosti nebo nesoulady s aktuálními normami a legislativou. Na základě zjištění auditu mohou být navržena doporučení pro renovaci, modernizaci nebo optimalizaci technických systémů budovy.

Zlepšení energetické efektivnosti

Audit může odhalit oblasti, kde je možné dosáhnout úspor energie a snížit náklady.

Bezpečnost a soulad s normami

Prostřednictvím auditu lze identifikovat potenciální bezpečnostní rizika a zjistit, zda technické zařízení budovy splňuje platné normy a předpisy.

Prodloužení životnosti systémů

Doporučení z auditu mohou vést k prodloužení životnosti stávajících systémů a zařízení.

Podklad pro investiční rozhodnutí

Audit TZB může sloužit jako základ pro rozhodnutí o investicích do renovace nebo modernizace technických systémů.

Projekt pasportizace areálu Nemocnice Domažlice

Podrobnosti

Zaměření bytového domu Vojtěšská 324

Podrobnosti